atolyearti.com AtolyeArt?|Corian|Akrilik Tezgah ?zmir|Corian Tezgah ?zmir|Atolye Art?|Monarti Mutfak Tezgah?|Mutfa...

atolyearti.com
Title: AtolyeArt?|Corian|Akrilik Tezgah ?zmir|Corian Tezgah ?zmir|Atolye Art?|Monarti Mutfak Tezgah?|Mutfa...
Keywords:
Description: AtolyeArt?|Corian|Akrilik Tezgah ?zmir|Corian Tezgah ?zmir|Atolye Art?|Monarti Mutfak Tezgah?|Mutfak Tezgah? ?zmir|Corian ?zmir|Corian ?e?me|Corian Manisa|Modern Mutfak Tezgah?| AtolyeArt?|Corian|Akri
atolyearti.com is ranked 15973876 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,565. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. atolyearti.com has 43% seo score.

atolyearti.com Information

Website / Domain: atolyearti.com
Website IP Address: 93.187.205.2
Domain DNS Server: ns32.dnscini.com,ns1.hostcini.com

atolyearti.com Rank

Alexa Rank: 15973876
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

atolyearti.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,565
Daily Revenue: $20
Monthly Revenue $621
Yearly Revenue: $7,565
Daily Unique Visitors 1,907
Monthly Unique Visitors: 57,210
Yearly Unique Visitors: 696,055

atolyearti.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 17 Aug 2016 08:17:46 GMT
Server LiteSpeed

atolyearti.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

atolyearti.com Traffic Sources Chart

atolyearti.com Similar Website

Domain Site Title

atolyearti.com Alexa Rank History Chart

atolyearti.com aleax

atolyearti.com Html To Plain Text

AtolyeArt?|Corian|Akrilik Tezgah ?zmir|Corian Tezgah ?zmir|Atolye Art?|Monarti Mutfak Tezgah?|Mutfak Tezgah? ?zmir|Corian ?zmir|Corian ?e?me|Corian Manisa|Modern Mutfak Tezgah?| AtolyeArt?|Corian|Akrilik Tezgah ?zmir|Corian Tezgah ?zmir|Atolye Art?|Monarti Mutfak Tezgah?|Mutfak Tezgah? ?zmir|Corian ?zmir|Corian ?e?me|Corian Manisa|Modern Mutfak Tezgah?| 2010 Sokak No : 9 Günerli Mah. Menemen/?ZM?R 0 532 243 72 97 Hakk?m?zda Mutfak Banyo Ortak Kullan?m Alanlar? Neler Yapt?k Markalar ?leti?im FacebookTwitterPinterestInstagram Hakk?m?zda Mutfak Banyo Ortak Kullan?m Alanlar? Neler Yapt?k Markalar ?leti?im Hakk?m?zda üzerine ald??? her sorumlulu?u kaliteli imalat ve detay ??zümü ile ekonomik fiyat ilkelerini bulu?turarak yerine getiren ATOLYEARTI; mü?terilerine uygulama ?ncesinde, süresince ve sonras?nda gerekli her türlü teknik deste?i sa?lamaktad?r. Ayr?ca firmam?z sekt?rdeki yenilikleri yak?ndan takip ederek kendini sürekli geli?tirmektedir. ATOLYEARTI olarak ?ncelikli mü?teri memnuniyetini hedeflerken; dürüstlük, kalite, ?e?it, ve güven prensiplerini esas alarak hizmet sumaktay?z… Misyonumuz ?irketimizin yetenek ve kapasitesi do?rultusunda, mü?terilerimizin tüm hizmet beklentilerini dünya standartlar?nda kar??lamak, Dinamik bir ekip ?al??mas? ile h?zl?, rekabet?i ve mü?terilerimizin beklentilerini kar??layan hizmetler sunmak ülke ve b?lge ekonomisine katk?da bulunmak, Mevcut ve yeni hizmetlerimiz ile faaliyet b?lgelerimizin geli?iminde ?nemli roller alarak, sürekli giri?imci olmak… Vizyonumuz Mü?terilerimiz ve üretim ortaklar?m?zla kar??l?kl? ve sürdürülebilir büyümeyi ger?ekle?tirmek. Sekt?rümüzde,uygulad???m?z sosyal sorumluluk ilkeleri ile uluslar aras? alanda belirleyici olmak. Son teknoloji ve süre? uygulamalar? ile sekt?re yeni hizmetler sunmak ve lider konumda olmak. Tedarik zinciri boyunca yer alan tüm süre?lerimizi bili?im teknolojileri ile entegre ederek mü?terilerimizin artan ihtiya?lar?na cevap vermek… ?al??ma Alanlar?m?z Mutfaklar Akrilik Mutfak Tezgahlar?, ya?am alanlar?n?n tam da merkezinde duruyor. ?nsan hayat? i?in vazge?ilmez olan mutfak mekanlar? i?in bir?ok farkl? kombinasyonlarda tezgah se?mek mümkün. Bir?ok üretici firma gibi ATOLYEARTI firmas?da mutfak tezgahlar? i?in alternatif ??zümler sunuyor. ?nsan? odak noktas?na alan modern mutfaklar, sizlerin de mekan tasar?mlar?n?z i?in yol g?steriyor. Tasar?mlar?n?z? kolayla?t?rmak i?in ATOLYEARTI olarak canla ba?la ?al??malar?m?z? h?z kesmeden devam ettirmekteyiz. Temizlenmesi vakit alan mutfak tezgahlar? art?k estetik tasar?mlar? ve renk ?e?itlili?i ile mutfa??n?z?n ??k g?rünmesini sa?larken lekelere kar?? kolay temizlik imkan? sunuyor. Her türlü ?ekil alabilme ?zelli?iyle büyüleyici tasar?mlara imkan sa?layan akrilik yüzey malzemeleri ile mutfaklarda zarif ve karekterli tasar?mlara imza atmak mümkün.. Banyolar Banyonuzu ?ekillendiren yeni dokunu?.. Zaman i?inde zevkler ve e?ilimler de?i?se de banyolardaki konfor ihtiyac? asla de?i?miyor. Art?k banyolar evin at?l b?lümü olmaktan ??k?p, tasar?mda dikkat ?eken bir mekan haline geliyor. Akrilik ile hayal dünyan?z?n kap?lar?n? ard?na kadar a??n. A??r ba?l? ve sakin renklerle vurgulanan yal?n tasar?mlar yada canl? renklerin enerjisini banyolar?n?zda yans?tabilirsiniz. Yumu?ak renkler banyonuzda yal?n ve rahat bir atmosfer yarat?rken canl? renkler do?al ???kl?, derinlikleri olan bir mekan yarat?yor. Modern ya?ant?n?z?n banyonuzdaki yans?mas? ile ergonomi ve estetik hayat?n?z?n ba? k??esine oturuyor. Geli?en banyo tasar?mlar? günlük ihtiya?lar?n?z?n en rahat ?ekilde kar??lanmas?na yard?mc? oluyor. Formlar?, malzemeleri ve renk se?enekleri ile günümüzün ?izgilerini ta??yan modern banyolar, ki?ilerin zevk ve ihtiya?lar?na uygun olarak tasarlan?yor. Yal?n ve orjinal tasar?mlar? ile adeta bir sanat eseri g?rünümünde olan banyolar dikkat ?ekici bir mekan haline geliyor. Ortak Kullan?m Alanlar? Akrilik masif malzeme ile ortak alanlar daha hijyen. Günün büyük bir k?s?mda yo?un insan trafi?ine maruz kalan mekanlarda akrilik ile olu?turulan ?a?da? tasar?mlar art?k daha renkli, daha dayan?kl?, daha ?zgün ve daha hijyenik. Hijyen konusunda mükemmeli yakalayan firmalar g?rsel a??dan da mü?terilerin zevkine hitap ederek kendimizi evimizdeki gibi rahat hissetmemizi sa?l?yorlar. Yeni malzemeler kullanmak istiyor,tesislerinizi yenilemeyi arzu ediyor ya da sadece binalar?n?z?n bak?m masraflar?n? azaltmak istiyorsan?z,her türlü yatay ve dikey yüzeylerde yüksek performansl? ??zümler elde edebilirsiniz.ürünlerimiz ?ok say?da sa?l?k, güvenlik standartlar?n? ve sertifikalar?n? kar??layacak ?ekilde geli?tirilmi?tir.Lekelere,bakterilere ve kimyasal ürünlere kar?? diren? ?zelli?i ile en yüksek standartlar gerektiren ortamlarda dahi rahatl?kla kullan?labilir.G?zle g?rülemeyen ekler ile haz?rlanan yüzeylerin bak?m? ve steril hale getirilmesi kolayd?r ve azami hijyen elde edilmesini sa?lar. Corian ?zmir , Corian Tezgah ?zmir, Atolyearti , Mutfak Tezgah? ?zmir Neler Yapt?k Corian Solid Surfaces Monarti Solid Surface LG HI-MACS Samsung Staron hanex FRANKE Solid Surface Corian? Akrilik Tezgahlar,Mutfak tezgahlar?,Banyo Tezgahlar? ve Di?er Yüzeyler Corian? ya?am yerleri,ticari ve ?zel uygulamalar ba?ta olmak üzere mobilyalar ve ayd?nlatma gibi bir ?ok farkl? uygulamada kullan?lmaktad?r. G?zeneksiz olan Corian? masif yüzey malzemesi akrilik tezgah,kolay temizlenebilir,dayan?kl?,yenilenebilir ve tamir edilebilir ?zelliklere sahiptir. 72’den fazla standart renge sahip olan Corian? akrilik masif yüzeyleri,makul her türlü tasar?ma g?re ?ekillendirilebilir. Yo?un kullan?m ile birlikte olu?abilecek olan ?izikler güzelli?ini ve renk bütünlü?ünü bozmadan kolayca giderilebilir. Corian? kullan?m alanlar? mutfak tezgahlar?,banyo tezgahlar?ndan ba?layarak,i? duvar kaplamalar?,cephe giydirme ve her türlü akrilik yüzey ve tezgah uygulamas?na kadar geni? bir yelpazeyi kapsamaktad?r. Corian? do?al mineraller ile saf akrilik polimerinin üstün bir birle?imidir. ?nsan?n hayal gücünden ve ara?t?rmas?ndan do?mu?,tasar?m talebinin yans?mas?yla sonu?land?r?lm??t?r. Ortamlar?n,dillerin ve modan?n farkl?la?t??? bir dünyada Corian?’dan en yüksek fayday? sa?lamak i?in tasar?mc?lar?n ve mimarlar?n üzerine dü?en bu malzemeyi bir “esere” d?nü?türmektir. Mutfak, banyo, i? dekorasyon, restoranlar, oteller ve tüm genel alanlarda rahatl?kla kullan?labilmesi i?in dizayn edilmistir. Monarti ?ok genis bir yelpazede üretildigi ve sat?sa sunulabildigi i?in mimarlara ve son kullan?c?ya inan?lmaz ?zgün ve hayal gücünü zorlayacak ürünler yaratmas?n? saglar. Monarti %100 geri d?nüstürülebilirdir.Tüm Monarti ürünleri üretim hatt?na tekrar girerek yeniden kullan?labilir. Monarti insan dokunusu s?cakl?g?nda dogaltas benzeri bir üründür. Malzemenin ü?te ikisi dogal minerallerden (alüminyum trihidrat ATH) geri kalan k?sm? ise düsük diren?li re?ineden olusur. Bu kar?s?m Monarti’ye hi?bir malzemenin ulasamad?g? ?zellikler saglamaktad?r.G?zeneksizdir,herhangi bir katk? gerektirmeden anti bakteriyeldir, serttir, saglamd?r, dayanakl?d?r, kolayca tamir edilebilir,minimum bak?m gerektirir ve kolay temizlenir.Monarti ahsap gibi kesilebilir. Ebatland?rd?g?m?z plakalar? istedigimiz ?l?ülerde birlestirmemize,üretim asamas?nda 160 derecede f?r?nlan?p kal?plarda sogutularak hayal edilen tasar?mlar?n ger?ege d?nüstürülmesini saglar. Birlesim noktalar? g?rülmez, bu da derzlerden s?v? emmesini engeller ve temizlenmesini kolaylast?r?r. 42 ayr? renkte üretim yap?lmaktad?r. ?zellikle beyaz renk diger hi?bir üründe g?rülemeyecek safl?ktad?r. Yeni fikirler ?ekilleniyor. Hi-MACS yeni olanaklar yaratan malzeme,en ileri üretim teknikleri ile üretilen Hi-MACS do?al akrilik ta?,%75 do?al minerallerden ve en kaliteli akrilikten olu?ur. Bu e?siz kar???mla elde edilen malzeme,yarat?c?l?k ve dayan?kl?l?k konusunda s?n?r tan?maz her türlü olana?? sunar.Hi-MACS do?al akrilik ta? ürün serimiz mimarlar,tasar?mc?lar,?irketler ve bireysel kullan?c?lar i?in mükemmel bir ??zümdür.Her türlü ticari yap? ve konut ihtiyac?na uygun olarak geli?tirilen Hi-MACS serisi yar? saydam ?zelli?i,farkl? dokulara sahip olmas?,zengin renk se?enekleri,lekelere kar?? dayan?kl? ve hijyenik yap?s? ile IMO belgesine sahip tek do?al akrilik ta? ürünüdür.Bu ?zel kompozit malzeme,banyo mobilyalar?ndan (du?,küvet,lavabo ba?ta olmak üzere) resepsiyon bankolar?na kadar s?n?rs?z kullan?m se?enekleri sayesinde tasar?mc?lar?n en yüksek beklentilerini kar??lar.Hi-MASC zengin hayal gücünüzü somut hale getirmenize yard?mc? olur. Staron, Samsung taraf?ndan i? mekan ve uygulamalar i?in geli?tirilen do?al akrilikten üretilmi? masif malzemedir.Sanayide “dayan?kl? yüzey” (solid surface) olarak bilinen bu malzeme tüketicilere inan?lmaz,sonsuz ??zümler sunan akrilik bazl? mineral bir hammaddedir.Bunun en ?ok a??k g?sterim ?ekli güzel g?rünüm ve etkileyici renk se?ene?idir.100’den falza se?ene?i ve buna uygun dekorlar ile her mutfak ve banyo i?in Staron’un uygun bir tezgah? bulunur.G?rünümün yan?ndan Staron son derece pratiktir,uzun ?mrü,lekelere kar?? dayan?kl?l?k,kolay temizlenebilir ve bak?m ?zellikleri ta??maktad?r.Bu tezgahlar?n g?zeneksiz yüzeyi bakteriler,virusler veya küflerin yerle?melerine hi? ?ans vermez.Bu ?zelliklerinden dolay? Staron ticari mutfaklar ve sa?l?k donan?mlar? i?in de uygun olan nadir materyellerden biridir.Staron,geli?tirdi?i ?zel teknolojilerle,beklentilerinize uygun tasar?mlar olu?turman?za imkan sa?lar.Projelerinizde Staron,tasar?m ve uygulamalar? ile yat?r?mlar?n?za de?er katacak bir ??zümdür. HANEX neme, kire ve bakretilere dayan?kl? olan ideal hijyenik bir malzemedir ve bu onu temizlenmesi ve korunmas? koloy bir ürün yapmaktad?r. ?izilme ve lekelenme korumas? ile birlikte HANEX mutfa??n?zda, banyonuzda veya evinizin herhangi bir yerindeki tüm yüzey uygulamalar? i?in idealdir. Geni? ?apl? renk alternatifleri ile HANEX evinizi her zaman hayal etti?iniz bir mekana d?nü?türmenize yard?mc? olabilir. Ya?am alan? uygulamalar? ?unlar? i?ermektedir. HANEX ürünleri ge?irgen de?ildir ve yiyecek haz?rlama alanlar? i?in NSF-51 sertifikas?na sahiptir. Buna ek olarak, sa?l?k ko?ullar?n?n en üst düzeyde olmas? gereken mutfak lavabolar?, Hastaneler ve oyun odalar? gibi yerlerdeki tüm uygulamalarda kullan?labilir. HANEX’in s?n?rs?z tasar?m esnekli?i sizi ticari kurumlardagüzel ve dayan?kl? bir estetik tasarlaman?za olanak sa?lar, bir hastane, banka, restoran, otel veya ofis alan? olabilir. Franke Solid Surface, do?al mineraller ve akrili?in birle?mesi ile olu?an gü?lü yap?s? sayesinde uzun ?mürlü bir kullan?m imkan? sunar. Yenilenebilir ?zelli?i sayesinde olu?an kü?ük ?izikler sünger ile ovalanarak giderilebilir. Bakteri, küf ve leke olu?umuna izin vermeyen g?zeneksiz yap?s? ve kolay bak?m? ile Franke Solid Surface sadece mutfaklar?n?z i?in de?il, banyolar?n?z i?inde ideal malzemedir. Franke Solid Surface, esnek ve ek yeri g?stermeyen yap?s? ile kolay i?lenebilen bir malzemedir. Bir ka? farkl? levhadan ek yeri belli olmayacak ?ekilde birle?tirilebilir ve bulundu?u yerin havas?n? de?i?tirir. Previous tab Next tab Corian ?zmir,Corian Akrilik Tezgahlar?,Corian Mutfak Tezgahlar? Monarti ?zmir,Monarti Akrilik Tezgahlar?,Monarti Mutfak Tezgah? LG HI-MACS ?zmir,LG HI-MACS Akrilik Tezgahlar?,LG HI-MACS Mutfak Tezgah? Samsung Staron ?zmir,Samsung Staron Akrilik Tezgahlar?, Samsung Staron Mutfak Tezhlar? Franke ?zmir,Franke Akrilik Tezgahlar?, Franke Mutfak Tezhalar? Hanex ?zmir,Hanex Akrilik Tezgahlar?,Hanex Mutfak Tezgahlar? Markalar?m?z?n Haiz Oldu?u Sertifikalar NSF-51 Sertifikas? g?da alanlar? i?in üretilen ürünlerin; sa?l?k gereksinimlerini üst düzeyde kar??lad???n? belgeleyen uluslararas? bir sertifika program?d?r.ürünlerin üretim a?amas?ndan itibaren g?da sa?l???na uygunlu?unu kontrol ederek bir?ok teste tabi tutmaktad?r.üretimimizde kullanmakta oldu?umuz markalar Uluslar aras? ge?erlili?i olan NSF-51 Sertifikas? ( National Sanitary Foundation—Uluslar aras? Sa?l?k Kurulu?u ) ile belgelenmi?tir.NSF Belgesi, kullan?c? ve g?da denetleyicilerine, kullan?lan ürünlerin g?da güvenli?i a??s?ndan uygun oldu?unu garanti eder. ?? Mekan Hava Kalite Sertifikas? Fark?nda olmasak bile, gün boyunca evler, ofisler ve okullar gibi bir?ok i? mekanda, havada bulunan kimyasal kirleticilere maruz kal?yoruz. ?nanmak gü? ama i? mekan havas? d??ar?da soludu?umuz havaya g?re 2 ile 5 kat daha kirli. Hava ile ta??nan kirletici kimyasallara genellikle VOC yani U?ucu Organik Bile?enler deniyor. ?yi havaland?r?lan mekanlarda, u?ucu organik bile?enlerin, i? hava kalitesi a??s?ndan sa?l?ks?z bir durum olu?turdu?unu s?yleyemeyiz. Ancak günümüzde yap?lan teknolojik, pasif, ?zellikle yüksek katl? ve iyi yal?t?lm?? binalar i?in havaland?rma olanaklar? s?n?rl?d?r.GREENGUARD ?evre Enstitüsü, endüstriden ba??ms?z, hi?bir kar amac? gütmeyen bir organizasyondur.GREENGUARD sertifikas? i? mekanlarda kullan?lan ürünlerdeki kimyasal maddelerin i? mekan hava kalitesi a??s?ndan, GREENGUARD ?evre Enstitüsü taraf?ndan belirlenen s?n?r de?erler i?inde oldu?unun beyan?d?r. GREENGUARD sertifikal? ürünler 10.000’den fazla kimyasal i?in test edilir. Hijyen Sertifikas? Avrupa’n?n se?kin ürün Analizi ve Güvenirli?i Merkezi, “TüV Rheinland LGA Qualitest GmbH” verdi?i hijyen raporuna g?re ürünlerin yüzeyinde bakteri üremesi ger?ekle?mez, yüzey ?ok kolay temizlenir ve temizlik sonras? mikrobiyolojik hijyen a??s?ndan tamamen güvenlidir. G?da Temas?na Uygunluk Sertifikas? ABD’nin en eski ve en sayg?n tüketici koruma kurulu?lar?ndan biri olan FDA’n?n ilkeleri aras?nda son teknolojinin kullan?m?, ürünlerin dünya ?ap?nda pazarlanmas? nedeniyle evrensel boyutta hareket edilmesi, ürünün pazar ?ncesi ve pazar sonras? dahil tüm evrelerinin dikkate al?nd??? kararlar al?nmas? ve ?nleme ?al??malar? i?in tüm ilgili sekt?rlerle i?birli?i yap?lmas? g?steriliyor. FDA. Amerika Birle?ik Devletleri’nin Sa?l?k Bakanl???’na ba?l?; g?da, diyet eklentileri, ila?, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal ara?lar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bürosudur. FDA k?saltmas?n?n a??l?m? U.S. Food and Drug Administration olup, Türk?e “Amerikan G?da ve ?la? Dairesi” olarak ifade edilebilir. ?leti?im Adres 2010 Sokak No : 9 A Blok Günerli Mahallesi Menemen/?ZM?R GSM 0 532 243 72 97 Telefon 0 232 328 28 23 Web www.atolyearti.com.tr Mail halitcan@atolyearti.com.tr Atolye Art? Tüm Haklar? Sakl?d?r-2016

atolyearti.com Whois

Domain Name: ATOLYEARTI.COM
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Registrant Name: gokhan cakal
Registrant Organization: ATOLYEARTI
Name Server: NS64.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS63.DOMAINCONTROL.COM
DNSSEC: unsigned
For complete domain details go to:
http://who.godaddy.com/whoischeck.aspx?domain=ATOLYEARTI.COM
The data contained in GoDaddy.com, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of GoDaddy.com, LLC. By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty. In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam. You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.
Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section. In most cases, GoDaddy.com, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database